MINDFULNESSPOHJAISTA, TUNNETAITOIHIN SUUNTAUTUNUTTA EASEL®-TYÖNOHJAUSTA JA COACHAUSTA

Vahvuuksiani työnohjaajana: Voin erityisesti auttaa sinua toiminnan kivijalan vahvistamisessa ja työnkuvan kirkastamisessa, motivaation ja jaksamisen lisäämisessä sekä stressinhallinnassa, hyväksyvän tietoisen läsnäolon tukemisessa, tunnetaitojen ja tunteiden takana olevien viestien selvittämisessä, itsetuntemuksen lisäämisessä, muutosprosesseissa selviämisestä, arvojen ja tavoitteiden kirkastamisessa sekä omien henkilökohtaisten ja ammatillisten vahvuuksiesi kehittämisessä. Otathan yhteyttä ja kerrot miten voin parhaiten olla avuksi!

Laatua, motivaatiota ja työssäjaksamista

Työnohjaus on ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen. Tarkoituksena on työntekijän perustehtävän kirkastaminen ja työskentelyn fokusoiminen sekä motivaation lisääminen. Tarkoituksena on lisäksi jäsentää erilaisia haasteita ja niihin liittyviä tunteita sekä auttaa muuttuvan työn hallinnassa. Työnohjauksen peruskysymyksenä voidaan pitää ”minä työntekijänä minun perustehtävässäni”. Työnohjaus onkin oman itsen reflektointia suhteessa työhön. Siinä fokusoidaan työhön ja itsetuntemukseen työntekijyyden kautta.

Työnohjauksesta saatavia hyötyjä ovat mm. työkäytäntöjen kehittyminen, muutoksen läpivieminen positiivisessa hengessä, vuorovaikutuksen parantuminen, ammatillinen kehittyminen sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Coachaus on prosessi, jossa ohjaaja auttaa ihmistä tai organisaatiota ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteitansa. Asiakkaitani ovat tavalliset ihmiset, jotka haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja kaipaavat rinnalla kulkijaa, joka kuitenkin on ohjaamisen ammattilainen. Coachaus lähtee asiakkaan tarpeista. Osaava coach on ammattitaitoinen vierelläkulkija, joka ohjaa prosessia asiakkaan asettamien tavoitteiden suuntaan ja arvioi etenemistä yhdessä sovittujen kriteereiden avulla.

Asiakkaani ovat saaneet työnohjauksen ja coachauksen kautta tukea esimerkiksi työnkuvansa kirkastamiseen, lisämotivaation löytämiseen, uuden uran suunnitteluun, muutoksesta selviämiseen, erilaisten tunteiden kanssa elämiseen sekä muutoin itsensä kehittämiseen omassa työssään ja laajemmin elämässään. Millaiset kysymykset sinua puhuttavat? Tervetuloa tutkimaan!

Lisää terveyttä, oppimiskykyä, itseluottamusta ja stressinhallintaa

EASEL® (Experiental Social Emotional Learning) tarkoittaa kokemuksellista tunnetaitovalmennusta. Nykytutkimuksen tulokset osoittavat omien ja toisten tunteiden tunnistamisen ja säätelyn olevan yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tunnetaidot liittyvät myös mm. oppimiseen, itseluottamukseen, stressinhallintaan, työhyvinvointiin sekä toimiviin ihmissuhteisiin.

EASEL® -työnohjaus lisää parhaimmillaan ohjattavan itsetuntemusta ja itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisten päätösten tekokykyä sekä iloa, tutkimista ja leikkiä.

Työnohjaus on ammatillisten ja henkilökohtaisten vahvuuksien kirkastamista toiminnan laadun varmistamiseksi. Työnohjaaja on vierelläkulkija, joka ohjaa prosessia asiakkaan asettamien tavoitteiden suuntaan ja arvioi etenemistä yhdessä sovittujen kriteereiden avulla.

Ammatillisia eväitä ja EASEL®-työkaluja juuri Sinulle

Työnohjaustapaamisissa saat aluksi tietoa työnohjauksesta, EASEL®-työmuodosta sekä kiinnostuksesi mukaan myös eläinavusteisesta toiminnasta. Saat eväitä omaan työhösi sinun omien tarpeidesi pohjalta. EASEL® -työnohjaus rakentuu elementeistä, jotka yhdistyvät tutkitusti tehokkaissa tunnetaitovalmennuksen ohjelmissa: psykoedukaatio, yhteiset keskustelut, henkilökohtainen palaute, sekä kokemuksellinen oppiminen. Kokemukselliset harjoitteet räätälöidään kunkin asiakkaan asettamien tavoitteiden pohjalta. Kokemuksellisuus voi olla esimerkiksi todellisten työtilanteiden hyödyntämistä ja case – työskentelyä, kuvien tai tarinoiden kautta työskentelyä, kädentaitoja tai luonnossa liikkumista sekä eläintyöparin kanssa toimimista. Harjoitteiden jälkeen ohjaajan kanssa käydään läpi mitä tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä voidaan siirtää omaan arkeen.

Saat rinnallakulkijan ja ammatillisen peilin

Työnohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka on saanut erillisen työnohjaajakoulutuksen. Ohjattavilleen hän on mm. rinnallakulkija, kuuntelija ja tunteiden säiliö. Hän kuulee sanojen takaa löytyviä viestejä ja näyttää uusia näköaloja. Eräs asiakkaani puki asian näin: ”Työnohjaajana Elina ohjasi keskustelua niin, että huolenaiheiden pyörittelyn sijaan puhuttiin konkreettisista asioista ja ratkaisuista. Puhumisen lisäksi tehtiin yksinkertaisia harjoituksia, joiden kautta samaa rataa kulkevat ajatukset ohjautuivatkin uusille urille. Ohjaaja myös loi tilanteeseen sellaisen ilmapiirin, että puhuminen oli luontevaa ja helppoa.”

Luottamuksella ja räätälöidysti Sinulle

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin. Työnohjaaja ei myöskään välitä työnantajalle tietoja ohjauksessa käsitellyistä asioista, elleivät ohjattavat yhdessä sovi tietojen eteenpäin viemisestä. Työnohjaaja ei asetu kenenkään puolelle eikä ketään vastaan, vaan säilyy objektiivisena rinnalla kulkijana ja uusien näkökulmien etsijänä.

Työnohjaus on usein pitkäkestoinen prosessi (esim. 1-2 vuotta), jonka aikana tavataan säännöllisesti. Myös lyhemmät prosessit ovat mahdollisia. Vaikuttavuuden vuoksi suositeltu tapaamistiheys on 3-4 viikon välein. Ensimmäinen tapaaminen (90 minuuttia – 3 tuntia ohjattavien määrästä riippuen) pidetään ilman jatkovelvoitteita. Tämän jälkeen tehdään sopimus mahdollisesta jatkamisesta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ratkaisuja ja voimavaroja hakien, hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon nojaten

EASEL® on usean vaikuttavan taustateorian synteesi. Näistä minulle erityisen tärkeitä ja ohjaustyöhöni vaikuttavia näkökulmia ovat sosiaalinen neurotiede, dialogisuus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Ohjaustyössäni näkyy vahvasti mindfulness, joka antaa myös konkreettisia harjoitteita työhön.

Ota yhteyttä:

elina(at)iloinenporo.fi

044-3378 338

Lisätietoa työnohjauksesta:
Suomen Työnohjaajat ry

EASEL Training Oy